نام دوره آموزشی : Excel پیشرفته

نام استاد مدرس : مهندس رزم پوش
تاریخ شروع دوره : ۱۹ خرداد

روزهای برگزاری : دوشنبه و سه شنبه

زمان : ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

نام دوره آموزشی : Princ 2

نام استاد مدرس : مهندس باقرپور
تاریخ شروع دوره : ۱۷ الی ۱۹ و ۲۴ الی ۲۷ خرداد

روزهای برگزاری : دوشنبه و سه شنبه

زمان : ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰

نام دوره آموزشی : اصول و فنون مذاکره

نام استاد مدرس : دکتر متولی
تاریخ شروع دوره : ۱۷ خرداد

روزهای برگزاری : شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

زمان : ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰